ویدئوها

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

ویدئوها

چه چیز ریاضیات زیبا است، جناب ریاضی‌دان؟

این خبر را شنیده‌ایم: کوچر بیرکار، استاد ریاضی در کمبریج، زاده شده در مریوان، برنده جایزه پرافتخار “فیلد” شده است....